Yandex

bing993

od 10 € 
Edukator za rad sa decom sa smetnjama u razvoju
21.04.2021.Novi Sad 

Edukator za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

Master socijalni radnik, sa iskustvom u radu sa decom sa smetnjama u razvoju (spektar autizma, pervazivni razvojni poremećaj, hiperaktivnost i drugo) Podrška detetu pri savladavanju nastavnog gradiva (IOP1, IOP2) prilagođavanju istog, razvijanju socijalnih veština i podsticanju samostalnosti.